رزرواسیون هتل بین المللی قصر

سينگل

ظرفیت اصلی :  1 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  1 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  14,677,982
  14,677,982
  14,677,982
  14,677,982
  14,677,982
  14,677,982
  14,677,982
 • هفته دوم
  14,677,982
  14,677,982
  14,677,982
.هزینه هر اتاق : 146,779,820 ریال 15% 124,762,847 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

دبل استاندارد

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبل و يک تخت سينگليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  19,907,340
  19,907,340
  19,907,340
  19,907,340
  19,907,340
  19,907,340
  19,907,340
 • هفته دوم
  19,907,340
  19,907,340
  19,907,340
.هزینه هر اتاق : 199,073,400 ریال 15% 169,212,390 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

دبل ويژه

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTVوان جکوزي
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  25,687,156
  25,687,156
  25,687,156
  25,687,156
  25,687,156
  25,687,156
  25,687,156
 • هفته دوم
  25,687,156
  25,687,156
  25,687,156
.هزینه هر اتاق : 256,871,560 ریال 15% 218,340,826 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

*پرزيدنت مدرن*

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبل وان جکوزييخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTVتلويزيون داخل سرويس
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  59,632,110
  59,632,110
  59,632,110
  59,632,110
  59,632,110
  59,632,110
  59,632,110
 • هفته دوم
  59,632,110
  59,632,110
  59,632,110
.هزینه هر اتاق : 596,321,100 ریال 15% 506,872,935 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

دبل کلاسيک

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالBMSاسپليتسرويس فرنگيامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  25,687,156
  25,687,156
  25,687,156
  25,687,156
  25,687,156
  25,687,156
  25,687,156
 • هفته دوم
  25,687,156
  25,687,156
  25,687,156
.هزینه هر اتاق : 256,871,560 ریال 15% 218,340,826 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

دبل پاناروما

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالBMSاسپليتسرويس فرنگيوانامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  29,265,138
  29,265,138
  29,265,138
  29,265,138
  29,265,138
  29,265,138
  29,265,138
 • هفته دوم
  29,265,138
  29,265,138
  29,265,138
.هزینه هر اتاق : 292,651,380 ریال 15% 248,753,673 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

دبل لاکچري

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبل و يک تخت سينگليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديBMSاسپليتسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  29,265,138
  29,265,138
  29,265,138
  29,265,138
  29,265,138
  29,265,138
  29,265,138
 • هفته دوم
  29,265,138
  29,265,138
  29,265,138
.هزینه هر اتاق : 292,651,380 ریال 15% 248,753,673 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

سوئيت کلاسيک

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبل و يک تخت سينگليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالچايسازاتاق خواب توسط پارتيشن از پذيرايي جدا شدهامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  29,265,138
  29,265,138
  29,265,138
  29,265,138
  29,265,138
  29,265,138
  29,265,138
 • هفته دوم
  29,265,138
  29,265,138
  29,265,138
.هزینه هر اتاق : 292,651,380 ریال 15% 248,753,673 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

آپارتمان يکخوابه

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
يک دبل و قابليت اضافه شدن دو تختيخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازاتاق خواب مجزا از پذيراييامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  32,017,432
  32,017,432
  32,017,432
  32,017,432
  32,017,432
  32,017,432
  32,017,432
 • هفته دوم
  32,017,432
  32,017,432
  32,017,432
.هزینه هر اتاق : 320,174,320 ریال 15% 272,148,172 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

پرنسس روم

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبل با تزئينات اطراف تختيخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازمخصوص زوجهاي جوانامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  29,356,881
  29,356,881
  29,356,881
  29,356,881
  29,356,881
  29,356,881
  29,356,881
 • هفته دوم
  29,356,881
  29,356,881
  29,356,881
.هزینه هر اتاق : 293,568,810 ریال 15% 249,533,488 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

هاني مون

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبل با تزئينات اطراف تختيخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازمخصوص زوجهاي جوانامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  33,944,037
  33,944,037
  33,944,037
  33,944,037
  33,944,037
  33,944,037
  33,944,037
 • هفته دوم
  33,944,037
  33,944,037
  33,944,037
.هزینه هر اتاق : 339,440,370 ریال 15% 288,524,314 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

اپارتمان يکخوابه رويال

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
يک دبل و قابليت اضافه شدن دو تختيخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازاتاق خواب مجزا از پذيراييامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  33,944,037
  33,944,037
  33,944,037
  33,944,037
  33,944,037
  33,944,037
  33,944,037
 • هفته دوم
  33,944,037
  33,944,037
  33,944,037
.هزینه هر اتاق : 339,440,370 ریال 15% 288,524,314 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

کيدز روم

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي دو اتاق دبل مجزا که بوسيله يک درب به يکديگر ارتباط دارنديک اتاق داراي يک تخت دبل و يک تخت سينگل مي باشداتاق ديگر داراي تخت و محل بازي کودکان است.يخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  32,109,633
  32,109,633
  32,109,633
  32,109,633
  32,109,633
  32,109,633
  32,109,633
 • هفته دوم
  32,109,633
  32,109,633
  32,109,633
.هزینه هر اتاق : 321,096,330 ریال 15% 272,931,880 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

کانکت

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي دو اتاق دبل مجزا که بوسيله يک درب به يکديگر ارتباط دارندهر اتاق داراي يک تخت دبل و يک تخت سينگل مي باشديخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  19,907,340
  19,907,340
  19,907,340
  19,907,340
  19,907,340
  19,907,340
  19,907,340
 • هفته دوم
  19,907,340
  19,907,340
  19,907,340
.هزینه هر اتاق : 199,073,400 ریال 15% 169,212,390 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

آپارتمان دوخوابه

ظرفیت اصلی :  4 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  5 نفر
داراي دو اتاق خواب مجزا که هر اتاق داراي يک تخت دبل مي باشديخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازدو اتاق خواب مجزا از پذيراييامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  42,566,973
  42,566,973
  42,566,973
  42,566,973
  42,566,973
  42,566,973
  42,566,973
 • هفته دوم
  42,566,973
  42,566,973
  42,566,973
.هزینه هر اتاق : 425,669,730 ریال 15% 361,819,270 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

*آپارتمان دوخوابه امپريال*

ظرفیت اصلی :  4 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  6 نفر
داراي دو اتاق خواب مجزا که هر اتاق داراي يک تخت دبل مي باشديخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازدو اتاق خواب مجزا از پذيراييامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV- تراس فضاي سبز
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  91,733,945
  91,733,945
  91,733,945
  91,733,945
  91,733,945
  91,733,945
  91,733,945
 • هفته دوم
  91,733,945
  91,733,945
  91,733,945
.هزینه هر اتاق : 917,339,450 ریال 15% 779,738,532 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

پرزيدنت معمولي

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازدکوراسيون رويال (مخصوص زوج هاي جوان)امکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  29,356,881
  29,356,881
  29,356,881
  29,356,881
  29,356,881
  29,356,881
  29,356,881
 • هفته دوم
  29,356,881
  29,356,881
  29,356,881
.هزینه هر اتاق : 293,568,810 ریال 15% 249,533,488 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

*دبل قاجاري*

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيسرويس چايخوريامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد iptvسينما خانواده
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  50,449,542
  50,449,542
  50,449,542
  50,449,542
  50,449,542
  50,449,542
  50,449,542
 • هفته دوم
  50,449,542
  50,449,542
  50,449,542
.هزینه هر اتاق : 504,495,420 ریال 15% 428,821,107 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

*دبل هخامنشي*

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيسرويس چايخوريامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد iptvسينما خانواده
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  50,449,542
  50,449,542
  50,449,542
  50,449,542
  50,449,542
  50,449,542
  50,449,542
 • هفته دوم
  50,449,542
  50,449,542
  50,449,542
.هزینه هر اتاق : 504,495,420 ریال 15% 428,821,107 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

*پرزيدنت ويژه*

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيسرويس چايخوريامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد iptvسينما خانوادهسونا و جکوزي
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  55,044,955
  55,044,955
  55,044,955
  55,044,955
  55,044,955
  55,044,955
  55,044,955
 • هفته دوم
  55,044,955
  55,044,955
  55,044,955
.هزینه هر اتاق : 550,449,550 ریال 15% 467,882,118 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

*دبل رويال لاکچري*

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيسرويس چايخوريامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد iptvسينما خانوادهسونا و جکوزي
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  73,385,322
  73,385,322
  73,385,322
  73,385,322
  73,385,322
  73,385,322
  73,385,322
 • هفته دوم
  73,385,322
  73,385,322
  73,385,322
.هزینه هر اتاق : 733,853,220 ریال 15% 623,775,237 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

*پرزيدنت رويال*

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس چايخوريامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد iptvسينما خانوادهدستگاه بازي Xboxسونا و جکوزي
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  96,321,101
  96,321,101
  96,321,101
  96,321,101
  96,321,101
  96,321,101
  96,321,101
 • هفته دوم
  96,321,101
  96,321,101
  96,321,101
.هزینه هر اتاق : 963,211,010 ریال 15% 818,729,358 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

*هاني مون رمانتيک*

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبل با تزئينات اطراف تختيخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازمخصوص زوجهاي جوانامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  50,457,798
  50,457,798
  50,457,798
  50,457,798
  50,457,798
  50,457,798
  50,457,798
 • هفته دوم
  50,457,798
  50,457,798
  50,457,798
.هزینه هر اتاق : 504,577,980 ریال 15% 428,891,283 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است