سينگل

ظرفیت اصلی :  1 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  1 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  21,008,257
  21,008,257
  21,008,257
  21,008,257
  16,054,129
  16,054,129
  16,054,129
 • هفته دوم
  16,054,129
  16,054,129
  16,054,129
.هزینه هر اتاق : 180,357,802 الریال 15% 153,304,132 الریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است
تصاویر اتاق ثبت نشده است

دبل استاندارد

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبل و يک تخت سينگليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  31,100,000
  31,100,000
  31,100,000
  31,100,000
  23,668,808
  23,668,808
  23,668,808
 • هفته دوم
  23,668,808
  23,668,808
  23,668,808
.هزینه هر اتاق : 266,412,848 الریال 15% 226,450,921 الریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است
تصویر اتاق ثبت نشده است

دبل ويژه

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTVوان جکوزي
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  36,688,074
  36,688,074
  36,688,074
  36,688,074
  32,100,918
  32,100,918
  32,100,918
 • هفته دوم
  32,100,918
  32,100,918
  32,100,918
.هزینه هر اتاق : 339,357,804 الریال 15% 288,454,133 الریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

دبل کلاسيک

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالBMSاسپليتسرويس فرنگيامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  36,688,074
  36,688,074
  36,688,074
  36,688,074
  32,100,918
  32,100,918
  32,100,918
 • هفته دوم
  32,100,918
  32,100,918
  32,100,918
.هزینه هر اتاق : 339,357,804 الریال 15% 288,454,133 الریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است
تصاویر اتاق ثبت نشده است

دبل پاناروما

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالBMSاسپليتسرويس فرنگيوانامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  40,816,514
  40,816,514
  40,816,514
  40,816,514
  36,688,074
  36,688,074
  36,688,074
 • هفته دوم
  36,688,074
  36,688,074
  36,688,074
.هزینه هر اتاق : 383,394,500 الریال 15% 325,885,325 الریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

دبل لاکچري

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبل و يک تخت سينگليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديBMSاسپليتسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  39,440,367
  39,440,367
  39,440,367
  39,440,367
  36,688,074
  36,688,074
  36,688,074
 • هفته دوم
  36,688,074
  36,688,074
  36,688,074
.هزینه هر اتاق : 377,889,912 الریال 15% 321,206,425 الریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

سوئيت کلاسيک

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبل و يک تخت سينگليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالچايسازاتاق خواب توسط پارتيشن از پذيرايي جدا شدهامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  39,440,367
  39,440,367
  39,440,367
  39,440,367
  36,688,074
  36,688,074
  36,688,074
 • هفته دوم
  36,688,074
  36,688,074
  36,688,074
.هزینه هر اتاق : 377,889,912 الریال 15% 321,206,425 الریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد
تصویر اتاق ثبت نشده است

آپارتمان يکخوابه

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
يک دبل و قابليت اضافه شدن دو تختيخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازاتاق خواب مجزا از پذيراييامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  45,862,386
  45,862,386
  45,862,386
  45,862,386
  39,440,367
  39,440,367
  39,440,367
 • هفته دوم
  39,440,367
  39,440,367
  39,440,367
.هزینه هر اتاق : 420,091,746 الریال 15% 357,077,984 الریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

پرنسس روم

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبل با تزئينات اطراف تختيخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازمخصوص زوجهاي جوانامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  41,283,487
  41,283,487
  41,283,487
  41,283,487
  39,440,367
  39,440,367
  39,440,367
 • هفته دوم
  39,440,367
  39,440,367
  39,440,367
.هزینه هر اتاق : 401,776,150 الریال 15% 341,509,728 الریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

هاني مون

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبل با تزئينات اطراف تختيخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازمخصوص زوجهاي جوانامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  45,862,386
  45,862,386
  45,862,386
  45,862,386
  41,275,230
  41,275,230
  41,275,230
 • هفته دوم
  41,275,230
  41,275,230
  41,275,230
.هزینه هر اتاق : 431,100,924 الریال 15% 366,435,785 الریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد
تصاویر اتاق ثبت نشده است

اپارتمان يکخوابه رويال

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
يک دبل و قابليت اضافه شدن دو تختيخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازاتاق خواب مجزا از پذيراييامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  45,862,386
  45,862,386
  45,862,386
  45,862,386
  41,275,230
  41,275,230
  41,275,230
 • هفته دوم
  41,275,230
  41,275,230
  41,275,230
.هزینه هر اتاق : 431,100,924 الریال 15% 366,435,785 الریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است
تصویر اتاق ثبت نشده است

کيدز روم

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي دو اتاق دبل مجزا که بوسيله يک درب به يکديگر ارتباط دارنديک اتاق داراي يک تخت دبل و يک تخت سينگل مي باشداتاق ديگر داراي تخت و محل بازي کودکان است.يخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  32,109,634
  32,109,634
  32,109,634
  32,109,634
  27,522,478
  27,522,478
  27,522,478
 • هفته دوم
  27,522,478
  27,522,478
  27,522,478
.هزینه هر اتاق : 293,573,404 الریال 15% 249,537,393 الریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

کانکت

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي دو اتاق دبل مجزا که بوسيله يک درب به يکديگر ارتباط دارندهر اتاق داراي يک تخت دبل و يک تخت سينگل مي باشديخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  31,100,000
  31,100,000
  31,100,000
  31,100,000
  23,669,267
  23,669,267
  23,669,267
 • هفته دوم
  23,669,267
  23,669,267
  23,669,267
.هزینه هر اتاق : 266,415,602 الریال 15% 226,453,262 الریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است
تصاویر اتاق ثبت نشده است

آپارتمان دوخوابه

ظرفیت اصلی :  4 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  5 نفر
داراي دو اتاق خواب مجزا که هر اتاق داراي يک تخت دبل مي باشديخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازدو اتاق خواب مجزا از پذيراييامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  64,211,010
  64,211,010
  64,211,010
  64,211,010
  50,457,799
  50,457,799
  50,457,799
 • هفته دوم
  50,457,799
  50,457,799
  50,457,799
.هزینه هر اتاق : 559,590,834 الریال 15% 475,652,209 الریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است
تصاویر اتاق ثبت نشده است

*آپارتمان دوخوابه امپريال*

ظرفیت اصلی :  4 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  6 نفر
داراي دو اتاق خواب مجزا که هر اتاق داراي يک تخت دبل مي باشديخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازدو اتاق خواب مجزا از پذيراييامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV- تراس فضاي سبز
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  91,733,945
  91,733,945
  91,733,945
  91,733,945
  91,733,945
  91,733,945
  91,733,945
 • هفته دوم
  91,733,945
  91,733,945
  91,733,945
.هزینه هر اتاق : 917,339,450 الریال 15% 779,738,532 الریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

*پرزيدنت روم*

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازدکوراسيون رويال (مخصوص زوج هاي جوان)امکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  41,283,487
  41,283,487
  41,283,487
  41,283,487
  39,440,367
  39,440,367
  39,440,367
 • هفته دوم
  39,440,367
  39,440,367
  39,440,367
.هزینه هر اتاق : 401,776,150 الریال 15% 341,509,728 الریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است
تصاویر اتاق ثبت نشده است

*دبل قاجاري*

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيسرويس چايخوريامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد iptvسينما خانواده
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  50,449,542
  50,449,542
  50,449,542
  50,449,542
  50,449,542
  50,449,542
  50,449,542
 • هفته دوم
  50,449,542
  50,449,542
  50,449,542
.هزینه هر اتاق : 504,495,420 الریال 15% 428,821,107 الریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

*دبل هخامنشي*

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيسرويس چايخوريامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد iptvسينما خانواده
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  50,449,542
  50,449,542
  50,449,542
  50,449,542
  50,449,542
  50,449,542
  50,449,542
 • هفته دوم
  50,449,542
  50,449,542
  50,449,542
.هزینه هر اتاق : 504,495,420 الریال 15% 428,821,107 الریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

*پرزيدنت ويژه*

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيسرويس چايخوريامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد iptvسينما خانوادهسونا و جکوزي
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  55,044,955
  55,044,955
  55,044,955
  55,044,955
  55,044,955
  55,044,955
  55,044,955
 • هفته دوم
  55,044,955
  55,044,955
  55,044,955
.هزینه هر اتاق : 550,449,550 الریال 15% 467,882,118 الریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

*دبل رويال لاکچري*

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيسرويس چايخوريامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد iptvسينما خانوادهسونا و جکوزي
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  73,385,322
  73,385,322
  73,385,322
  73,385,322
  73,385,322
  73,385,322
  73,385,322
 • هفته دوم
  73,385,322
  73,385,322
  73,385,322
.هزینه هر اتاق : 733,853,220 الریال 15% 623,775,237 الریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

*پرزيدنت رويال*

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس چايخوريامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد iptvسينما خانوادهدستگاه بازي Xboxسونا و جکوزي
 • .هزینه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • هفته اول
  96,321,101
  96,321,101
  96,321,101
  96,321,101
  96,321,101
  96,321,101
  96,321,101
 • هفته دوم
  96,321,101
  96,321,101
  96,321,101
.هزینه هر اتاق : 963,211,010 الریال 15% 818,729,358 الریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است