رزرواسیون هتل بین المللی قصر

سينگل

ظرفیت اصلی :  1 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  1 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
 • هفته اول
  5,503,670
  7,338,533
  7,338,533
  7,338,533
  7,338,533
  7,338,533
  7,338,533
 • هفته دوم
  7,338,533
  7,338,533
  7,338,533
.هزینه هر اتاق : 71,550,467 ریال 15% 60,817,897 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد
تصاویر اتاق ثبت نشده است

دبل معمولي

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبل و يک تخت سينگليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
 • هفته اول
  7,797,248
  10,090,826
  10,090,826
  10,090,826
  10,090,826
  10,090,826
  10,090,826
 • هفته دوم
  10,090,826
  10,090,826
  10,090,826
.هزینه هر اتاق : 98,614,682 ریال 15% 83,822,480 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

دبل کلاسيک

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالBMSاسپليتسرويس فرنگيامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
 • هفته اول
  10,090,826
  11,008,257
  11,008,257
  11,008,257
  11,008,257
  11,008,257
  11,008,257
 • هفته دوم
  11,008,257
  11,008,257
  11,008,257
.هزینه هر اتاق : 109,165,139 ریال 15% 92,790,368 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد
تصاویر اتاق ثبت نشده است

دبل پاناروما

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالBMSاسپليتسرويس فرنگيوانامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
 • هفته اول
  10,549,542
  11,466,973
  11,466,973
  11,466,973
  11,466,973
  11,466,973
  11,466,973
 • هفته دوم
  11,466,973
  11,466,973
  11,466,973
.هزینه هر اتاق : 113,752,299 ریال 15% 96,689,454 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

دبل لاکچري

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبل و يک تخت سينگليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديBMSاسپليتسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
 • هفته اول
  8,714,679
  11,925,689
  11,925,689
  11,925,689
  11,925,689
  11,925,689
  11,925,689
 • هفته دوم
  11,925,689
  11,925,689
  11,925,689
.هزینه هر اتاق : 116,045,880 ریال 15% 98,638,998 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

سوئيت معمولي

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبل و يک تخت سينگليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالچايسازاتاق خواب توسط پارتيشن از پذيرايي جدا شدهامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
 • هفته اول
  10,549,542
  11,925,689
  11,925,689
  11,925,689
  11,925,689
  11,925,689
  11,925,689
 • هفته دوم
  11,925,689
  11,925,689
  11,925,689
.هزینه هر اتاق : 117,880,743 ریال 15% 100,198,632 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است
تصویر اتاق ثبت نشده است

آپارتمان يکخوابه

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
يک دبل و قابليت اضافه شدن دو تختيخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازاتاق خواب مجزا از پذيراييامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
 • هفته اول
  11,925,689
  13,760,551
  13,760,551
  13,760,551
  13,760,551
  13,760,551
  13,760,551
 • هفته دوم
  13,760,551
  13,760,551
  13,760,551
.هزینه هر اتاق : 135,770,648 ریال 15% 115,405,051 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

پرنسس روم

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبل با تزئينات اطراف تختيخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازمخصوص زوجهاي جوانامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
 • هفته اول
  11,925,689
  13,760,551
  13,760,551
  13,760,551
  13,760,551
  13,760,551
  13,760,551
 • هفته دوم
  13,760,551
  13,760,551
  13,760,551
.هزینه هر اتاق : 135,770,648 ریال 15% 115,405,051 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

هاني مون

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبل با تزئينات اطراف تختيخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازمخصوص زوجهاي جوانامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
 • هفته اول
  12,843,120
  14,677,982
  14,677,982
  14,677,982
  14,677,982
  14,677,982
  14,677,982
 • هفته دوم
  14,677,982
  14,677,982
  14,677,982
.هزینه هر اتاق : 144,944,958 ریال 15% 123,203,214 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

اپارتمان يکخوابه رويال

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
يک دبل و قابليت اضافه شدن دو تختيخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازاتاق خواب مجزا از پذيراييامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
 • هفته اول
  13,760,551
  15,136,698
  15,136,698
  15,136,698
  15,136,698
  15,136,698
  15,136,698
 • هفته دوم
  15,136,698
  15,136,698
  15,136,698
.هزینه هر اتاق : 149,990,833 ریال 15% 127,492,208 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است
تصویر اتاق ثبت نشده است

کيدز روم

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي دو اتاق دبل مجزا که بوسيله يک درب به يکديگر ارتباط دارنديک اتاق داراي يک تخت دبل و يک تخت سينگل مي باشداتاق ديگر داراي تخت و محل بازي کودکان است.يخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
 • هفته اول
  11,467,432
  13,761,010
  13,761,010
  13,761,010
  13,761,010
  13,761,010
  13,761,010
 • هفته دوم
  13,761,010
  13,761,010
  13,761,010
.هزینه هر اتاق : 135,316,522 ریال 15% 115,019,044 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

کانکت

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي دو اتاق دبل مجزا که بوسيله يک درب به يکديگر ارتباط دارندهر اتاق داراي يک تخت دبل و يک تخت سينگل مي باشديخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
 • هفته اول
  7,797,707
  10,091,285
  10,091,285
  10,091,285
  10,091,285
  10,091,285
  10,091,285
 • هفته دوم
  10,091,285
  10,091,285
  10,091,285
.هزینه هر اتاق : 98,619,272 ریال 15% 83,826,381 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

آپارتمان دوخوابه

ظرفیت اصلی :  4 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  5 نفر
داراي دو اتاق خواب مجزا که هر اتاق داراي يک تخت دبل مي باشديخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازدو اتاق خواب مجزا از پذيراييامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
 • هفته اول
  15,595,413
  20,182,569
  20,182,569
  20,182,569
  20,182,569
  20,182,569
  20,182,569
 • هفته دوم
  20,182,569
  20,182,569
  20,182,569
.هزینه هر اتاق : 197,238,534 ریال 15% 167,652,754 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است
تصاویر اتاق ثبت نشده است

آپارتمان دوخوابه امپريال

ظرفیت اصلی :  4 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  6 نفر
داراي دو اتاق خواب مجزا که هر اتاق داراي يک تخت دبل مي باشديخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازدو اتاق خواب مجزا از پذيراييامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV- تراس فضاي سبز
 • .هزینه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
 • هفته اول
  23,852,294
  27,522,019
  27,522,019
  27,522,019
  27,522,019
  27,522,019
  27,522,019
 • هفته دوم
  27,522,019
  27,522,019
  27,522,019
.هزینه هر اتاق : 271,550,465 ریال 15% 230,817,895 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

*پرزيدنت روم*

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازدکوراسيون رويال (مخصوص زوج هاي جوان)امکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
 • هفته اول
  12,843,120
  15,136,698
  15,136,698
  15,136,698
  15,136,698
  15,136,698
  15,136,698
 • هفته دوم
  15,136,698
  15,136,698
  15,136,698
.هزینه هر اتاق : 149,073,402 ریال 15% 126,712,392 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

*دبل قاجاري*

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيسرويس چايخوريامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد iptvسينما خانواده
 • .هزینه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
 • هفته اول
  13,760,551
  15,136,698
  15,136,698
  15,136,698
  15,136,698
  15,136,698
  15,136,698
 • هفته دوم
  15,136,698
  15,136,698
  15,136,698
.هزینه هر اتاق : 149,990,833 ریال 15% 127,492,208 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

*دبل هخامنشي*

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيسرويس چايخوريامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد iptvسينما خانواده
 • .هزینه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
 • هفته اول
  13,760,551
  15,136,698
  15,136,698
  15,136,698
  15,136,698
  15,136,698
  15,136,698
 • هفته دوم
  15,136,698
  15,136,698
  15,136,698
.هزینه هر اتاق : 149,990,833 ریال 15% 127,492,208 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

*پرزيدنت ويژه*

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيسرويس چايخوريامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد iptvسينما خانوادهسونا و جکوزي
 • .هزینه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
 • هفته اول
  18,347,707
  20,182,569
  20,182,569
  20,182,569
  20,182,569
  20,182,569
  20,182,569
 • هفته دوم
  20,182,569
  20,182,569
  20,182,569
.هزینه هر اتاق : 199,990,828 ریال 15% 169,992,204 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

*دبل رويال لاکچري*

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيسرويس چايخوريامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد iptvسينما خانوادهسونا و جکوزي
 • .هزینه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
 • هفته اول
  29,356,881
  31,191,744
  31,191,744
  31,191,744
  31,191,744
  31,191,744
  31,191,744
 • هفته دوم
  31,191,744
  31,191,744
  31,191,744
.هزینه هر اتاق : 310,082,577 ریال 15% 263,570,190 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

*پرزيدنت رويال*

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس چايخوريامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد iptvسينما خانوادهدستگاه بازي Xboxسونا و جکوزي
 • .هزینه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
 • هفته اول
  34,861,468
  36,696,331
  36,696,331
  36,696,331
  36,696,331
  36,696,331
  36,696,331
 • هفته دوم
  36,696,331
  36,696,331
  36,696,331
.هزینه هر اتاق : 365,128,447 ریال 15% 310,359,180 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است