رزرواسیون هتل بین المللی قصر

سينگل

ظرفیت اصلی :  1 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  1 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
 • هفته اول
  6,879,817
  9,173,395
  9,173,395
  9,173,395
  9,173,395
  6,879,817
  6,879,817
 • هفته دوم
  6,879,817
  6,879,817
  6,879,817
.هزینه هر اتاق : 77,972,482 ریال 15% 66,276,610 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

دبل معمولي

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبل و يک تخت سينگليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
 • هفته اول
  9,632,111
  11,925,689
  11,925,689
  11,925,689
  11,925,689
  9,632,111
  9,632,111
 • هفته دوم
  9,632,111
  9,632,111
  9,632,111
.هزینه هر اتاق : 105,495,422 ریال 15% 89,671,109 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

دبل کلاسيک

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالBMSاسپليتسرويس فرنگيامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
 • هفته اول
  11,008,257
  12,384,404
  12,384,404
  12,384,404
  12,384,404
  11,008,257
  11,008,257
 • هفته دوم
  11,008,257
  11,008,257
  11,008,257
.هزینه هر اتاق : 115,587,158 ریال 15% 98,249,084 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

دبل پاناروما

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالBMSاسپليتسرويس فرنگيوانامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
 • هفته اول
  12,843,120
  14,219,266
  14,219,266
  14,219,266
  14,219,266
  12,843,120
  12,843,120
 • هفته دوم
  12,843,120
  12,843,120
  12,843,120
.هزینه هر اتاق : 133,935,784 ریال 15% 113,845,416 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

دبل لاکچري

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبل و يک تخت سينگليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديBMSاسپليتسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
 • هفته اول
  11,466,973
  13,301,835
  13,301,835
  13,301,835
  13,301,835
  11,466,973
  11,466,973
 • هفته دوم
  11,466,973
  11,466,973
  11,466,973
.هزینه هر اتاق : 122,009,178 ریال 15% 103,707,801 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

سوئيت معمولي

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبل و يک تخت سينگليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالچايسازاتاق خواب توسط پارتيشن از پذيرايي جدا شدهامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
 • هفته اول
  12,843,120
  14,219,266
  14,219,266
  14,219,266
  14,219,266
  12,843,120
  12,843,120
 • هفته دوم
  12,843,120
  12,843,120
  12,843,120
.هزینه هر اتاق : 133,935,784 ریال 15% 113,845,416 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

آپارتمان يکخوابه

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
يک دبل و قابليت اضافه شدن دو تختيخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازاتاق خواب مجزا از پذيراييامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
 • هفته اول
  12,843,120
  14,667,982
  14,667,982
  14,667,982
  14,667,982
  12,843,120
  12,843,120
 • هفته دوم
  12,843,120
  12,843,120
  12,843,120
.هزینه هر اتاق : 135,730,648 ریال 15% 115,371,051 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

پرنسس روم

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبل با تزئينات اطراف تختيخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازمخصوص زوجهاي جوانامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
 • هفته اول
  12,843,120
  15,136,698
  15,136,698
  15,136,698
  15,136,698
  12,843,120
  12,843,120
 • هفته دوم
  12,843,120
  12,843,120
  12,843,120
.هزینه هر اتاق : 137,605,512 ریال 15% 116,964,685 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

هاني مون

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبل با تزئينات اطراف تختيخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازمخصوص زوجهاي جوانامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
 • هفته اول
  13,301,835
  15,595,413
  15,595,413
  15,595,413
  15,595,413
  13,301,835
  13,301,835
 • هفته دوم
  13,301,835
  13,301,835
  13,301,835
.هزینه هر اتاق : 142,192,662 ریال 15% 120,863,763 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

اپارتمان يکخوابه رويال

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
يک دبل و قابليت اضافه شدن دو تختيخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازاتاق خواب مجزا از پذيراييامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
 • هفته اول
  14,219,266
  16,054,129
  16,054,129
  16,054,129
  16,054,129
  14,219,266
  14,219,266
 • هفته دوم
  14,219,266
  14,219,266
  14,219,266
.هزینه هر اتاق : 149,532,112 ریال 15% 127,102,295 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

کيدز روم

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي دو اتاق دبل مجزا که بوسيله يک درب به يکديگر ارتباط دارنديک اتاق داراي يک تخت دبل و يک تخت سينگل مي باشداتاق ديگر داراي تخت و محل بازي کودکان است.يخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
 • هفته اول
  14,678,440
  17,430,734
  17,430,734
  17,430,734
  17,430,734
  14,678,440
  14,678,440
 • هفته دوم
  14,678,440
  14,678,440
  14,678,440
.هزینه هر اتاق : 157,793,576 ریال 15% 134,124,540 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

کانکت

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي دو اتاق دبل مجزا که بوسيله يک درب به يکديگر ارتباط دارندهر اتاق داراي يک تخت دبل و يک تخت سينگل مي باشديخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
 • هفته اول
  9,632,569
  11,926,147
  11,926,147
  11,926,147
  11,926,147
  9,632,569
  9,632,569
 • هفته دوم
  9,632,569
  9,632,569
  9,632,569
.هزینه هر اتاق : 105,500,002 ریال 15% 89,675,002 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

آپارتمان دوخوابه

ظرفیت اصلی :  4 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  5 نفر
داراي دو اتاق خواب مجزا که هر اتاق داراي يک تخت دبل مي باشديخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازدو اتاق خواب مجزا از پذيراييامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
 • هفته اول
  19,265,138
  23,852,294
  23,852,294
  23,852,294
  23,852,294
  19,265,138
  19,265,138
 • هفته دوم
  19,265,138
  19,265,138
  19,265,138
.هزینه هر اتاق : 211,000,004 ریال 15% 179,350,003 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

آپارتمان دوخوابه امپريال

ظرفیت اصلی :  4 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  6 نفر
داراي دو اتاق خواب مجزا که هر اتاق داراي يک تخت دبل مي باشديخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازدو اتاق خواب مجزا از پذيراييامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV- تراس فضاي سبز
 • .هزینه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
 • هفته اول
  29,356,881
  32,109,175
  32,109,175
  32,109,175
  32,109,175
  29,356,881
  29,356,881
 • هفته دوم
  29,356,881
  29,356,881
  29,356,881
.هزینه هر اتاق : 304,577,986 ریال 15% 258,891,288 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

*پرزيدنت روم*

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيچايسازدکوراسيون رويال (مخصوص زوج هاي جوان)امکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد IPTV
 • .هزینه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
 • هفته اول
  19,265,138
  20,182,569
  20,182,569
  20,182,569
  20,182,569
  19,265,138
  19,265,138
 • هفته دوم
  19,265,138
  19,265,138
  19,265,138
.هزینه هر اتاق : 196,321,104 ریال 15% 166,872,938 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

*دبل قاجاري*

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيسرويس چايخوريامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد iptvسينما خانواده
 • .هزینه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
 • هفته اول
  19,265,138
  20,182,569
  20,182,569
  20,182,569
  20,182,569
  19,265,138
  19,265,138
 • هفته دوم
  19,265,138
  19,265,138
  19,265,138
.هزینه هر اتاق : 196,321,104 ریال 15% 166,872,938 ریال
.به قیمت های فوق مطابق قوانین کشوری، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد

*دبل هخامنشي*

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيسرويس چايخوريامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد iptvسينما خانواده
 • .هزینه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
 • هفته اول
  19,265,138
  20,182,569
  20,182,569
  20,182,569
  20,182,569
  19,265,138
  19,265,138
 • هفته دوم
  19,265,138
  19,265,138
  19,265,138
.هزینه هر اتاق : 196,321,104 ریال 15% 166,872,938 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

*پرزيدنت ويژه*

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيسرويس چايخوريامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد iptvسينما خانوادهسونا و جکوزي
 • .هزینه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
 • هفته اول
  23,852,294
  24,769,725
  24,769,725
  24,769,725
  24,769,725
  23,852,294
  23,852,294
 • هفته دوم
  23,852,294
  23,852,294
  23,852,294
.هزینه هر اتاق : 242,192,664 ریال 15% 205,863,764 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

*دبل رويال لاکچري*

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس فرنگيسرويس چايخوريامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد iptvسينما خانوادهسونا و جکوزي
 • .هزینه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
 • هفته اول
  33,026,606
  33,944,037
  33,944,037
  33,944,037
  33,944,037
  33,026,606
  33,026,606
 • هفته دوم
  33,026,606
  33,026,606
  33,026,606
.هزینه هر اتاق : 333,935,784 ریال 15% 283,845,416 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است

*پرزيدنت رويال*

ظرفیت اصلی :  2 نفر .ظرفیت قابل پذیرش :  3 نفر
داراي يک تخت دبليخچال ميني بارتلويزيون ال سي ديسشوارتلفن سانترالسرويس چايخوريامکان استفاده از اينترنت وايرلسمجهز به سيستم جديد iptvسينما خانوادهدستگاه بازي Xboxسونا و جکوزي
 • .هزینه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  شنبه
  یکشنبه
 • هفته اول
  39,448,624
  41,283,487
  41,283,487
  41,283,487
  41,283,487
  39,448,624
  39,448,624
 • هفته دوم
  39,448,624
  39,448,624
  39,448,624
.هزینه هر اتاق : 401,825,692 ریال 15% 341,551,838 ریال
.ظرفیت این اتاق تکمیل شده است