فرم استخدام

سوابق شغلی (سوابق شغلی خود را بع ترتیب از آخرین آنها ذکر کنید) :
نام محل کار تارخ شروع تاریخ خاتمه نام کارفرما عنوان شغلی آخرین حقوق دریافتی علت قطع همکاری تلفن محل کار وضعیت بیمه
 ریال
 ریال
 ریال

وضعبت نظام وظیفه :
خدمت کرده : محل خدمت تاریخ خاتمه خدمت / /
معافیت : تاریخ معافیت / /
مشمول         تاریخ اتمام خدمت : / /

سابقه بیمه :
آیا سابقه بیمه های تامین اجتماعی دارید :  چند سال   آیا سابقه استفاده از بیمه بیکاری دارید :  چند سال

مشخصات افراد درجه یک :
نسبت نام و نام خانوادگی شغل نشانی و تلفن محل کار
پدر
مادر
همسر
فرزند1
فرزند2
خواهر
برادر

دوره های آموزشی :
نام دوره مدت محل آموزش عنوان گواهینامه سال برگزاری دوره

سایر مهارتها :
زبان خارجی : کار با رایانه : نام نرم افزارها :
گواهی نامه رانندگی :
ایا ماشین شخصی دارید؟ نام ماشین و مدل